Vízia, poslanie, politika

 

Vízia ELBACERT®

Dôveryhodná nezávislá certifikačná organizácia s medzinárodným uznávaním vydaných certifikátov

Poslanie ELBACERT®

Overujeme a deklarujeme stabilitu, spoľahlivosť, spôsobilosť a akceptovateľnosť

Politika kvality ELBACERT®

  1. Zabezpečovať nezávislú, nestrannú, pragmatickú a odbornú certifikáciu manažérskych systémov organizácií. Certifikácia je prostriedkom, nie cieľom na dosiahnutie spokojnosti všetkých zainteresovaných strán
  2. Zdrojom napredovania certifikačného orgánu je trvalý proces zvyšovania kvalifikácie jej pracovníkov, starostlivosť o pracovníkov certifikačného orgánu je preto rovnako dôležitá ako starostlivosť o zákazníka
  3. Zlepšovanie kvality certifikačných auditov je závislé od prepojenia teórie a praxe, čo znamená aktívny prístup k novým trendom v oblasti manažérstva systémov a ich auditovania.
  4. Naša prosperita je závislá od promptnosti reakcie, dodržiavania termínov, zachovania dôvernosti informácií, kvality a ceny našich služieb.
  5. Trvalé zlepšovanie všetkých procesov je základným predpokladom udržania sa na trhu.