Revízia noriem ISO 9001 a ISO 14001

11.04.2016 11:59:54 | 
Revízia noriem ISO 9001 a ISO 14001

Informácia o dátumoch vydania jednotlivých noriem a prechodnom období

15.9.2015 boli publikované revidované normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 na európskej úrovni. Dňa 1.2.2016 bola vydaná slovenská verzia normy STN EN ISO 9001, dňa 1.4.2016 bola vydaná slovenská verzia normy STN EN ISO 14001.

Prechodné obdobie je 3- ročné. Certifikáty ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 môžu byť platné až do 15.9.2018, certifikáty podľa pôvodných noriem vydávané v prechodnom období majú obmedzenú platnosť do 15.9.2018. Až do konca prechodného obdobia sú certifikáty podľa pôvodných aj podľa nových noriem rovnocenné.

Obe normy už podliehajú štruktúre vysokej úrovne, ktorá je stanovená v dokumente ANNEX SL.

Cieľom bolo predovšetkým zabezpečiť zjednotenie a konzistentnosť noriem systémov manažérstva.


Dôležité informácie pre certifikované subjeky

Do konca prechodného obdobia je pomerne dosť času. Prechodné obdobie je stanovené najmä za tým účelom, aby sa všetci mohli na zmeny pripraviť a zapracovať ich do svojho systému. Ide najmä o nasledovné :

Postupnosť krokov pri prechode z normy ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015 (analogicky z ISO 14001:2004 na ISO 14001:2015):

  • Analýza  v oblasti plnenia  potrieb a požiadaviek normy ISO 9001:2015
  • Špecifikácia  nástrojov, metód a postupov vhodných pre efektívny prechod na novú normu.
  • Príprava a zabezpečenie školenia personálu na získanie potrebných znalostí a vedomostí.
  • Implementácia zmien do manažérskych systémov - do dokumentácie a do praxe
  • Vykonanie kontroly dodržiavania zásad potrebných pre získanie certifikácie podľa novej normy.
  • Oznámenie certifikačnému orgánu, či je subjekt pripravený na audit podľa požiadaviek novej normy (min 3 týždne pred plánovaným termínom auditu)

Ak to chcete urobiť poriadne trvá to nejaký čas. Nie je relevantný dôvod sa ponáhľať. Nedostatočne pripravená zmena pôjde na úkor kvality. Okrem toho my, ako certifikačný orgán, musíme preukázať svoju spôsobilosť vykonávať certifikáciu podľa nových noriem pred akreditačným orgánom - uvedené bude u nás vykonané v plánovanom termíne september 2016. Iba po posúdení a získaní akreditačného osvedčenia môžeme začať udeľovať certifikáty podľa nových noriem.

Certifikačný orgán ELBACERT bude vykonávať audity podľa nových noriem najskôr po získaní akreditačného osvedčenia. O uvedenej skutočnosti Vás budeme bezodkladne informovať.

Prechod na nové normy je možné vykonať :

  • v rámci novej certifikácie
  • v rámci dozorného auditu (s vyčlenenením potrebného času na preverenie zmien)
  • v rámci osobitného mimoriadneho auditu


Certifikačný orgán ELBACERT realizuje potrebné školenia a poskytuje potrebné vysvetľujúce informácie -  dopyty, žiadosti posielajte na: elbacert@elbacert.sk 
 

Novinky

30.11.2018 10:28:43

MODEL VÝNIMOČNOSTI EFQM

Slovenská spoločnosť pre kvalitu pre Vás pripravila školenie realizované certifikovaným školiteľom a poradcom na tému   MODEL VÝNIMOČNOSTI EFQM A ...

11.04.2016 11:59:54

Revízia noriem ISO 9001 a ISO 14001

Informácia o dátumoch vydania jednotlivých noriem a prechodnom období 15.9.2015 boli publikované revidované normy ISO 9001:2015 a ISO ...