Pozastavenie, zúženie rozsahu a odobratie certifikátu

 

Pozastavenie platnosti certifikátu

 

V prípadoch ak :

 • certifikovaný systém manažérstva klienta trvalo alebo vážnym spôsobom zlyháva plniť požiadavky certifikácie vrátane požiadaviek na efektívnosť systému manažérstva (na základe zistení z auditu alebo opodstatnených sťažností, podnetov tretích strán),
 • certifikovaný klient neumožní, aby sa v požadovaných intervaloch uskutočnili dohľady alebo recertifikačné audity,
 • certifikovaný klient sám požiada o pozastavenie
 • certifikovaný klient preukazne neodstránil auditom zistené nezhody v stanovenej lehote
 • certifikovaný klient úmyselne zamlčí sťažnosť na svoj manažérsky systém
 • certifikovaný klient pri konkrétnych alebo avizovaných zmenách v spoločnosti, ktoré sú smerodajné pre certifikáciu neupovedomí certifikačný orgán ELBACERT® (ďalej aj ELBACERT®),

certifikačný orgán oficiálnym listom pozastaví časovo platnosť certifikátu, až do doby vyriešenia problému. V tomto liste uvedie dôvod pozastavenia certifikátu a určí aj podmienky, ktoré je potrebné splniť pre obnovenie platnosti certifikátu. Počas tejto doby nesmie klient auditu používať certifikát a všetky reklamné materiály, ktoré obsahujú zmienku o certifikácii. ELBACERT® túto skutočnosť zverejní na svojej webovej stránke.

Ak boli v stanovenej lehote splnené podmienky, potrebné pre obnovenie platnosti certifikátu, ELBACERT® obnoví oficiálnym listom platnosť certifikátu. Táto skutočnosť je zverejnená na webovej stránke ELBACERT®. V opačnom prípade t.j. ak ak neboli odstránené dôvody pozastavenia certifikátu v čase určenom certifikačným orgánom, ELBACERT® odoberie (zruší platnosť) alebo zúži rozsah certifikátu.

 

Odobratie certifikátu (zrušenie platnosti)

 

Certifikačný orgán ELBACERT® oficiálnym listom odoberie certifikát, resp. ho vyhlási za neplatný ak :

 • certifikát alebo certifikačná značka sa zneužije,
 • na majetok objednávateľa je vypísaný konkurz alebo je konkurzné konanie pre nedostatok majetku zastavené,
 • podľa právneho poriadku alebo rozhodnutím súdu je certifikácia alebo udržanie certifikátu zakázané,
 • ak sa tak dohodnú zmluvné strany
 • ak neboli odstránené dôvody pozastavenia certifikátu v čase určenom certifikačným orgánom.

V liste o odobratí certifikátu uvedie dôvod odobratia spolu s poučením o právnych dôsledkoch odobratia certifikátu. Odobratím certifikátu je certifikovaný subjekt povinný vrátiť certifikát ELBACERT®, prestať používať logo ELBACERT® a všetky reklamné prostriedky s odkazom na certifikáciu. ELBACERT® túto skutočnosť zverejní na svojej webovej stránke.