OHSAS 18001

Certifikát systému manažérstva BOZP

 

Certifikácia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001/ ISO 45001

 

Firmy sa často zaoberajú problémom, ako dosiahnuť a zabezpečiť vhodnosť systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s ohľadom na sprísnenú legislatívu, a narastajúci záujem a tlak zainteresovaných strán. Za účelom zaistenie vhodného BOZP nestačí len jednoducho splniť požiadavky bezpečnostných predpisov, musia byť odhaľované aj ďalšie riziká, ohrozujúce bezpečnosť a zdravie, musia byť zabezpečené priaznivé pracovné podmienky a vytvorená dobrá pracovná pohoda na pracovisku, to všetko za aktívneho zapojenia zamestnancov. Presadzovanie BOZP je efektívne len vtedy, ak skúma najmä príčiny vzniku nedostatkov a vykonáva príslušné preventívne opatrenia. Rovnaký dôraz je kladený na neustále zlepšovanie pracovných podmienok v oblasti BOZP smerom od odstraňovania vzniknutých nedostatkov k predvídaniu nežiadúcich udalostí a k predchádzaniu nedostatkov. Jedným z možných riešení je implementácia požiadaviek normy OHSAS 18001, ktorá poskytuje organizáciám prvky účinného samoregulujúceho a pružne reagujúceho systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom dosiahnutia a udržania horeuvedených skutočností.

 

Najčastejšie motívy zavedenia a certifikácie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001/ ISO 45001

  • minimalizovanie rizika poškodenia zdravia zamestnancov a strát na životoch, minimalizácia nákladov spojených s nehodami na pracovisku
  • minimalizovanie škôd a strát sposobených chorobou z povolania a prerušením výroby pre poruchy, pre úrazy a choroby
  • zavedenie systematickosti a plánovitosti v oblasti BOZP a z toho vyplývajúce zlepšenie systému BOZP
  • vybudovanie samo regulujúceho systému, reagujúceho pružne na zmeny požiadaviek legislatívnych predpisov, bezpečnostných požiadaviek a zmien vo vnútri organizácie (napr. nových technológií, organizačných zmien a pod.)
  • zvýšenie motivácie a tvorivosti zamestnancov a ich zodpovednosti za vlastné zdravie
  • jasná zodpovednosť ľudí za BOZP na všetkých úrovniach organizácie, zlepšenie imidžu a konkurencie schopnosti podniku
  • preukazovanie systematického obmedzovania rizík, resp. nebezpečí, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých osôb ovplyvňovaných činnosťami, výrobkami alebo službami organizácie

 

Radi Vám spracujeme konkrétnu nezáväznú ponuku, kliknite prosím na odkaz
"
"Nezáväzná cenová ponuka""