ISO 45001

29.11.2018 15:56:37 | 
ISO 45001

Nová norma ISO 45001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s návodom na používanie.

V marci 2018 bola na európskej úrovni publikovaná nová norma ISO 45001:2018, ktorá nahrádza doteraz platnú normu OHSAS 18001:2007. Slovenské verzia normy ISO 45001 bola vydaná v roku 2019.

Prechodné obdobie je 3- ročné. Certifikáty podľa normy OHSAS 18001:2007 môžu byť platné až do 12.3.2021, certifikáty podľa pôvodnej normy vydávané v prechodnom období majú obmedzenú platnosť do 12.3.2021. Až do konca prechodného obdobia sú certifikáty podľa pôvodných aj podľa nových noriem rovnocenné.

Hlavné zmeny v novej norme :

Nová  norma už podlieha jednotnej štruktúre pre normy manažérskych systémov, ktorá je stanovená v dokumente ANNEX SL. Dôraz je v norme kladený na nové oblasti doplnené do normy ako súvislosti organizácie, vodcovstvo a spoluúčasť pracovníka, opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí a ďalšie.

Pre záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť viac, budeme podľa záujmu  realizovať školenie Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001. Predmetom školenie bude celý rozsah normy spolu s praktickými príkladmi pre jednotlivé oblasti. Pre bližšie informácie, resp. predbežný záujem nás môžete kontaktovať na adrese elbacert@elbacert.sk

 Dôležité informácie pre  subjeky certifikované podľa OHSAS 18001

Do konca prechodného obdobia je pomerne dosť času. Prechodné obdobie je stanovené najmä za tým účelom, aby sa všetci mohli na zmeny pripraviť a zapracovať ich do svojho systému. Ide najmä o nasledovné :

Postupnosť krokov pri prechode z normy OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018:

  • Analýza  v oblasti plnenia  potrieb a požiadaviek normy ISO 45001:2018
  • Špecifikácia  nástrojov, metód a postupov vhodných pre efektívny prechod na novú normu.
  • Príprava a zabezpečenie školenia personálu na získanie potrebných znalostí a vedomostí.
  • Implementácia zmien - do dokumentácie a do praxe
  • Vykonanie kontroly dodržiavania zásad potrebných pre získanie certifikácie podľa novej normy.
  • Oznámenie certifikačnému orgánu, či je subjekt pripravený na audit podľa požiadaviek novej normy (min 3 týždne pred plánovaným termínom auditu)

Certifikovaný klient oznámi certifikačnému orgánu, či je subjekt pripravený na audit podľa požiadaviek novej normy (min mesiac pred plánovaným termínom auditu). Následne certifikačný orgán po dohode s klientom auditu dohodne prechod na novú normu ISO 45001:2018. 

 

Prechod na novú normu ISO 45001:2018  u už certifikovaných klientov je možné vykonať:

  • v rámci dozorného auditu (s vyčlenením potrebného času na preverenie zmien plus 1 deň navyše), pričom ku všetkému, čo bolo zistené pred prechodovým auditom, musia byť k dispozícii záznam na overenie hodnotenia nápravnej činnosti a zhody pred akýmkoľvek odporúčaním na schválenie podľa normy ISO 45001:2018. V kritériách auditu musí byť aj norma OHSAS 18001 aj norma ISO 45001.
  • v rámci recertifikácie, pričom čas auditu bude vypočítavaný nanovo podľa MSA-CS/18 (máj 2018) bez použitia faktorov úpravy času pre recertifikáciu a recertifikácia bude vykonaná v celom rozsahu certifikačnej normy ISO 45001 
  • v rámci špeciálneho auditu (ak nie je možné uplatniť prechod v zmysle bodov 2 a 3 alebo na základe dohody s klientom)

Certifikačný orgán bude zaručovať počas prechodného obdobia zhodu s požiadavkami OHSAS 18001:2007 vykonávaním činností dozoru u certifikovaných klientov.

V prípade, ak certifikovaný klient podľa OHSAS 18001:2007 nedokončí prechod na ISO 45001:2018 do konca prechodného obdobia, bude u neho potrebné vykonať novú úvodnú certifikáciu podľa 45001:2018.

U nových klientov sa certifikácia podľa ISO 45001:2018 musí vždy vykonať ako úvodná certifikácia (2 etapový úvodný certifikačný audit). 

Okrem uvedeného budú osobitne tieto informácie komunikované certifikovaným klientom podľa OHSAS 18001:2007 pri vykonávaní auditov. Vedúci audítor všetky potrebné informácie v zmysle MSA-CS/17 a MSA-CS/18 a tohto rozhodnutia vo vzťahu k certifikovaným klientom odkomunikuje počas auditu.

 

Certifikačný orgán ELBACERT, a.s. plánuje ukončiť prechod na vykonávanie certifikácie podľa ISO 45001:2018 v termíne do  30.9.2019. Do tohto termínu zabezpečí aj vyškolenie a verifikáciu kompetentnosti jednotlivých pracovníkov v súlade s ISO/IEC TS 17021-10:2018. Následne podá žiadosť na akreditáciu podľa uvedenej normy, pričom bude vykonávať audity podľa nových noriem najskôr po získaní akreditačného osvedčenia. O uvedenej skutočnosti budeme certifikovaných klientov bezodkladne informovať, pričom plánovaný termín je od 1.12.2019

 


Novinky

29.11.2018 15:56:37

ISO 45001

Nová norma ISO 45001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s návodom na používanie. V marci ...

02.11.2017 14:15:33

Jesenné školenia - systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015, environment podľa ISO 14001:2015, BOZP podľa OHSAS 18001:2007/ISO 45001, informačná bezpečnosť podľa ISO 27001

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti informáciu, že certifikačný orgán ELBACERT v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu organizuje na ...