ISO 45001

29.11.2018 15:56:37 | 
ISO 45001

Nová norma ISO 45001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s návodom na používanie.

V marci 2018 bola na európskej úrovni publikovaná nová norma ISO 45001:2018, ktorá nahrádza doteraz platnú normu OHSAS 18001:2007. Slovenské verzia normy ISO 45001 bola vydaná v roku 2019.

Prechodné obdobie je 3- ročné. Certifikáty podľa normy OHSAS 18001:2007 môžu byť platné až do 12.3.2021, certifikáty podľa pôvodnej normy vydávané v prechodnom období majú obmedzenú platnosť do 12.3.2021. Až do konca prechodného obdobia sú certifikáty podľa pôvodných aj podľa nových noriem rovnocenné.

Hlavné zmeny v novej norme :

Nová  norma už podlieha jednotnej štruktúre pre normy manažérskych systémov, ktorá je stanovená v dokumente ANNEX SL. Dôraz je v norme kladený na nové oblasti doplnené do normy ako súvislosti organizácie, vodcovstvo a spoluúčasť pracovníka, opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí a ďalšie.

Pre záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť viac, budeme podľa záujmu  realizovať školenie Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001. Predmetom školenie bude celý rozsah normy spolu s praktickými príkladmi pre jednotlivé oblasti. Pre bližšie informácie, resp. predbežný záujem nás môžete kontaktovať na adrese elbacert@elbacert.sk

 Dôležité informácie pre  subjeky certifikované podľa OHSAS 18001

Do konca prechodného obdobia je pomerne dosť času. Prechodné obdobie je stanovené najmä za tým účelom, aby sa všetci mohli na zmeny pripraviť a zapracovať ich do svojho systému. Ide najmä o nasledovné :

Postupnosť krokov pri prechode z normy OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018:

  • Analýza  v oblasti plnenia  potrieb a požiadaviek normy ISO 45001:2018
  • Špecifikácia  nástrojov, metód a postupov vhodných pre efektívny prechod na novú normu.
  • Príprava a zabezpečenie školenia personálu na získanie potrebných znalostí a vedomostí.
  • Implementácia zmien - do dokumentácie a do praxe
  • Vykonanie kontroly dodržiavania zásad potrebných pre získanie certifikácie podľa novej normy.
  • Oznámenie certifikačnému orgánu, či je subjekt pripravený na audit podľa požiadaviek novej normy (min 3 týždne pred plánovaným termínom auditu)

Prechod na novú normu je možné vykonať:

  • v rámci novej certifikácie
  • v rámci dozorného auditu (s vyčlenenením potrebného času na preverenie zmien - plus 1 deň navyše)
  • v rámci osobitného mimoriadneho auditu

Novinky

29.11.2018 15:56:37

ISO 45001

Nová norma ISO 45001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s návodom na používanie. V marci ...

02.11.2017 14:15:33

Jesenné školenia - systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015, environment podľa ISO 14001:2015, BOZP podľa OHSAS 18001:2007/ISO 45001, informačná bezpečnosť podľa ISO 27001

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti informáciu, že certifikačný orgán ELBACERT v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu organizuje na ...