ISO 37001

Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

Certifikát ISO 37001 – antikorupčné manažérstvo

Certifikácia ISO 37001 zavádza opatrenia pre zabránenie a uplatňovanie korupcie v organizácii.

NOVINKA: Slovenské stanice technickej kontroly ako priekopníci v zavádzaní ISO 37001 v európe!

Do roku 2021 musí byť každá STK certifikovaná podľa štandardu ISO 37001:2016.

 

Viete ako správne uplatniť antikorupčné nástroje v norme ISO 37001?

ISO 37001:2016 – získajte kontrolu a nástroje na detekciu, odhalenie a zabraňovanie korupcie vo vašej organizácii.

Informujte sa, ako zabezpečiť a zaviesť antikorupčné nástroje.

Štandard ISO 37001 predstavuje systém, ktorý zavádza antikorupčné praktiky a zavádza etickú kultúru v podnikaní spoločnosti.

Korupcia môže predstavovať či už finančný, alebo iný nefinančný benefit. ISO 37001 bola vytvorená za účelom implementácie účinných nástrojov a praktík pre prevenciu, detekciu a adresovanie korupcie.

ISO 37001 Vám pomôže vytvoriť systém, ktorý bude zabraňovať a predchádzať korupčnému správaniu.

ISO 37001 môže byť implementovaná do akejkoľvek organizácie nezávisle od jej veľkosti a zamerania a pomôže vás ochrániť nielen od:

 • korupčného správania vášho personálu
 • prijímania úplatkov od tretích strán

Požiadavky štandardu

Pre to, aby ste boli úspešne certifikovaní, musíte splniť minimum požiadaviek, ktoré okrem iného zahŕňajú:

 • Zaviesť antikorupčnú politiku a program
 • Komunikovať politiku a program so zainteresovanými stranami (joint venture partneri, dodávatelia, konzultanti a pod.).
 • Menovať zodpovednú osobu.
 • Zabezpečiť školenie personálu.
 • Identifikovať a určiť korupčné riziká a následne definovať vhodné opatrenia, resp. postupy pre účinné riadenie rizík
 • Preverovať personál na antikorupčné správanie.
 • Definovať politiku pre dary, príspevky, dotácie a pod. tak, aby nemali korupčný charakter
 • Implementovať kontrolné mechanizmy na výskyt korupčného správania.
 • Zaviesť protikorupčné postupy.
 • Vyšetrovať korupčné právanie.
 • Monitorovať a vyhodnocovať efektívnosť systému antikorupčného manažérskeho systému.