Dotazník pre spracovanie informatívnej ponuky na certifikáciu manažérskeho systému

Nezáväzná cenová ponuka

 

ISO 22000

Systém manažérstva bezpečnosti potravín

 

Certifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín
podľa ISO 22000

 

Bezpečnosť potravín sa týka najmä prítomnosti rizík pochádzajúcich z potravín. V každom stupni potravinárskeho reťazca môže vzniknúť ohrozenie bezpečnosti potravín, efektívnu kontrolu je preto nevyhnutné uplatniť v celom potravinárskom reťazci. Norma ISO 22000 poskytuje certifikovanému subjektu  riešenia predovšetkým v oblasti minimalizácii závažných potravinových rizík, minimalizácii rizika zlyhania a proaktívny prístup k bezpečnosti potravín.

 

Certifikácia systému zdravotnej neškodnosti potravín HACCP

HACCP (hazard analysis and critical control points) znamená analýzu nebezpečenstiev a metódu kritických kontrolných bodov. Ide o pomenovanie systémového prístupu k zabezpečovaniu zdravotnej neškodnosti potravinových a výživových produktov, založeného na preventívnych opatreniach na rozdiel od samotnej kontroly hotového výrobku. Cieľom tohto systém je vylúčiť alebo minimalizovať riziká, ktoré by mohli spôsobiť kontamináciu, infekcie, choroby alebo poranenia. HACCP sa postupne sa stal medzinárodne akceptovaným a prijímaným, bol včlenený do európskej legislatívy a stal sa celosvetovým štandardom. Smernica európskej komisie č. 93/43/EEC o hygiene výroby požívatín určuje čo má vypracovaný systém obsahovať. Z nej v SR vychádza Potravinový kódex SR, ktorý v druhej časti, VIII. hlave zavádza pojem HACCP ako Správnu výrobnú prax.

 

Radi Vám spracujeme konkrétnu nezáväznú ponuku, kliknite prosím na odkaz
"Vypracujeme Vám nezáväznú cenovú ponuku"