Dotazník pre spracovanie informatívnej ponuky na certifikáciu manažérskeho systému

Nezáväzná cenová ponuka

 

ISO 14001

Systém environmentálneho manažérstva

 

Certifikácia systému environmentálneho manažérstva
podľa ISO 14001

 

Ľudská spoločnosť pri svojom rýchlom rozvoji dospieva do bodu, keď sa ochrana životného prostredia javí ako nevyhnutnosť pre jej ďalšie zachovanie. Rastúce nároky ľudí majú za následok predovšetkým rozširovanie výroby, kde je nutné začať s realizáciou ekologických opatrení. Možno konštatovať, že prakticky všetky výrobky a služby sú vo vzájomnom pôsobení, interakcii s prírodou a environmentom. Ochrana životného prostredia čoraz častejšie vystupuje do popredia. Uvedené skutočnosti a sprísňujúca sa environmentálna legislatíva zvyšujú motiváciu podnikateľských, ale aj iných subjektov k pozitívnemu prístupu vo vzťahu k ochrane životného prostredia.

Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 znamená manažérsky systém primárne orientovaný na elimináciu znečistenia životného prostredia, efektívne využitie energie, ekonomické využívanie surovín, minimalizáciu tvorby odpadov a všeobecne pozitívny vzťah k jednotlivým zložkám životného prostredia.

 

Najčastejšie motívy zavedenia a certifikácie systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001

 • významná konkurenčná výhoda, náskok pred konkurenciou
 • zlepšenie imidžu organizácie, možnosť rastu podielu na trhu, využitie systému environmentálneho manažérstva v reklame a marketingu
 • preukázanie zodpovedajúcej starostlivosti a dodržiavanie predpisov, zvýšenie dôvery ministerstiev a ďalších článkov štátnej správy
 • zníženie počtu environmentálnych nezhôd, za ktoré nesie podnik právnu zodpovednosť
 • uľahčenie získavania povolení a licencií
 • napomáhanie ochrane ľudského zdravia a životného prostredia pred možnými dopadmi činnosti organizácie, výrobkov a služieb
 • udržovanie a zlepšovanie kvality životného prostredia
 • zavedenie systematickosti a plánovitosti v oblasti životného prostredia a z toho vyplývajúce zlepšenie tohto systému
 • úspora energie
 • minimalizácia odpadu (zníženie nákladov na likvidáciu)
 • minimalizácia environmentálnych poplatkov a pokút za znečistenie ŽP
 • vybudovanie samoregulujúceho systému, reagujúceho pružne na zmeny požiadaviek legislatívnych predpisov, bezpečnostných požiadaviek a zmien vo vnútri organizácie (napr. nových technológií, organizačných zmien a pod.)

 

Radi Vám spracujeme konkrétnu nezáväznú ponuku, kliknite prosím na odkaz
"
"Nezáväzná cenová ponuka"" v pravej hornej časti