ELBACERT

 

 

Certifikačný orgán ELBACERT vznikol ako dcérska spoločnosť ELBA, a.s., významného európskeho výrobcu armatúr vysokého napätia. Zámerom bolo predovšetkým prepojiť teóriu systémov manažérstva s praxou, využiť viac ako 60 ročné praktické skúsenosti ELBA, a.s. a mať možnosť aj prakticky si overiť nové trendy a spôsoby zavádzania a zlepšovania systémov manažérstva.

ELBACERT je nezávislý medzinárodný certifikačný orgán systémov manažérstva:

 • kvality podľa ISO 9001,
 • environmentu podľa ISO 14001,
 • bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001/ISO 45001
 • bezpečnosti potravín podľa ISO 22000 a HACCP
 • bezpečnosti informácií podľa ISO 27001
 • služieb v IT podľa ISO 20000-1
 • proti korucii podľa ISO 37001
 • kontunuity podnikania podľa ISO 22301
 • energetického manažérstva podľa ISO 50001
 • iných systémov manažérstva

  

Naším zámerom je v nadväznosti na horeuvedené byť pragmatickou a dôveryhodnou nezávislou certifikačnou organizáciou s medzinárodným  uznávaním vydaných certifikátov. V našom audítorskom tíme sú zastúpení ako odborníci z praxe, tak aj vysokoškolskí pedagógovia a zástupcovia špecializovaných organizácií s bohatými odbornými a praktickými skúsenosťami v oblasti manažérskych systémov. 

Pracujeme tak, aby zákazníci certifikovaní našou organizáciou trvalo zlepšovali svoj manažérsky systém a hodnoverne preukazovali:

 • stabilitu na trhu
 • spoľahlivosť dodávok produktov
 • spôsobilosť dodávať trvalo kvalitné produkty

Certifikačný orgán ELBACERT má právnu formu akciovej spoločnosti, pričom sa zaoberá výlučne certifikáciou a s ňou súvisiacimi činnosťami


Výpis z obchodného registra - kliknutím na ikonu Výpis z OR


 

 

Certifikačný orgán ELBACERT® certifikoval viac ako 500 rôznych subjektov národného hospodárstva. Činnosť certifikačného orgánu systematicky a pravidelne preveruje nezávislá účtovná audítorská spoločnosť. Ako a.s. má ELBACERT® štatutárny orgán - 3 členné predstavenstvo a kontrolný orgán - 3 člennú dozornú radu.Je zriadená aj samostatná komisia nestrannosti.

 

Ochranná známka ELBACERT je zapísaná na Úrade priemyselného vlastníctva SR, v registri ochranných známok, číslo zápisu 212064.