Dotazník pre spracovanie informatívnej ponuky na certifikáciu manažérskeho systému

Nezáväzná cenová ponuka

 

Certifikáty

 

Certifikáty sú vystavované na obdobie 3 rokov. Po 3 rokoch je potrebná recertifikácia manažérskeho systému. Štandardne sa vystavujú certifikáty v slovenskom a anglickom jazyku, na požiadanie je možné zabezpečiť akýkoľvek preklad znenia certifikátu. Grafická úprava je v zmysle zobrazeného ústredného obrázku.

Certifikačný orgán ELBACERT certifikoval od svojho vzniku v roku 2004 viac ako 500 rôznych firiem a organizácií.


Pre overenie platnosti certifikátov kontaktujte certifikačný orgán :

  • elektronicky na adrese : elbacert@elbacert.sk alebo
  • písomne na adrese : ELBACERT, akciová spoločnosť, Československej armády 264/58, 967 01 Kremnica

Certifikačné značky

 

Udelením certifikátu certifikovaný subjekt objektívne a hodnoverne preukazuje zavedenie systému manažérstva a trvalý záväzok udržiavať jeho efektívnosť, neustále zlepšovanie v zmysle príslušnej medzinárodnej normy. Za účelom prezentácie tejto prestíže a dôveryhodnosti môže certifikovaný subjekt využívať certifikačné značky , ktoré môže používať v zmysle zmluvných podmienok na svojich písomnostiach, web stránke, reklamných produktoch, firemných vozidlách a pod.


 


Podmienky používania certifikačných značiek ELBACERT®

  • Certifikovaný klient je po udelení certifikátu oprávnený používať certifikačnú značku ELBACERT
  • Certifikovaný klient nemôže použiť certifikačnú značku na oblasti ktoré neboli certifikované
  • Certifikačnú značku nie je dovolené uvádzať na skúšaných predmetoch alebo výrobkoch ani používať na označenie certifikácie výrobku a nesmie sa použiť spôsobom naznačujúcim, že certifikačný orgán preberá zodpovednosť za kvalitu predmetov, výrobkov a služieb
  • Certifikačnú značku nie je možné používať na správach o laboratórnych skúškach, o kalibrácii alebo inšpekcii
  • ELBACERT má právo kontrolovať používanie certifikačnej značky pri akýchkoľvek auditoch vykonávaných u certifikovaného klienta
  • Certifikačnú značku je možné použiť aj v inom farebnom vyhotovení ako je v oficiálnom zobrazení, avšak v takomto prípade môže byť použitá iba jedna farba. Certifikačnú značku je možné použiť aj v inej veľkosti ako je v oficiálnom zobrazení, avšak je nevyhnutné zachovať pomer strán podľa oficiálnej certifikačnej značky ELBACERT
  • Skončenie práva certifikovaného klienta používať certifikačnú značku upraví vo všetkých relevantných prípadoch právne záväzná dohoda