Certifikácia manažérskych systémov

Dotazník pre spracovanie informatívnej ponuky na certifikáciu manažérskeho systému

Nezáväzná cenová ponuka

 

ELBACERT

vytlačiť

 

 

Certifikačný orgán ELBACERT vznikol ako dcérska spoločnosť ELBA, a.s., významného európskeho výrobcu armatúr vysokého napätia. Zámerom bolo predovšetkým prepojiť teóriu systémov manažérstva s praxou, využiť viac ako 60 ročné praktické skúsenosti ELBA, a.s. a mať možnosť aj prakticky si overiť nové trendy a spôsoby zavádzania a zlepšovania systémov manažérstva.

ELBACERT je nezávislý medzinárodný certifikačný orgán systémov manažérstva:

  • kvality podľa ISO 9001,
  • environmentu podľa ISO 14001,
  • bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001
  • bezpečnosti potravín podľa ISO 22000 a HACCP
  • bezpečnosti informácií podľa ISO 27001
  • iných systémov manažérstva

  

Naším zámerom je v nadväznosti na horeuvedené byť pragmatickou a dôveryhodnou nezávislou certifikačnou organizáciou s medzinárodným  uznávaním vydaných certifikátov. V našom audítorskom tíme sú zastúpení ako odborníci z praxe, tak aj vysokoškolskí pedagógovia a zástupcovia špecializovaných organizácií s bohatými odbornými a praktickými skúsenosťami v oblasti manažérskych systémov. 

Pracujeme tak, aby zákazníci certifikovaní našou organizáciou trvalo zlepšovali svoj manažérsky systém a hodnoverne preukazovali:

  • stabilitu na trhu
  • spoľahlivosť dodávok produktov
  • spôsobilosť dodávať trvalo kvalitné produkty

Certifikačný orgán ELBACERT má právnu formu akciovej spoločnosti, pričom sa zaoberá výlučne certifikáciou a s ňou súvisiacimi činnosťami


Výpis z obchodného registra - kliknutím na ikonu Výpis z OR


 

 

Certifikačný orgán ELBACERT® certifikoval viac ako 250 rôznych subjektov národného hospodárstva. Činnosť certifikačného orgánu systematicky a pravidelne preveruje nezávislá účtovná audítorská spoločnosť. Ako a.s. má ELBACERT® štatutárny orgán - 3 členné predstavenstvo a kontrolný orgán - 3 člennú dozornú radu.Je zriadená aj samostatná komisia nestrannosti.

 

Ochranná známka ELBACERT je zapísaná na Úrade priemyselného vlastníctva SR, v registri ochranných známok, číslo zápisu 212064.